CaniX Challenge

Vi har nå opprettet en unik virtuell challenge hvor du kan fullføre en distanse av Femundløpet sammen med din hund!

CaniX Challenge tilbyr virtuelle utfordringer basert på Femundløpets 3 distanser F200, F450 og F650. De reelle distansene er på henholdsvis 210km, 439km og 621km og er åpen for påmelding for både enkeltpersoner og lag som vil delta på den største virtuelle fitnessutfordringen i sitt slag!

CaniX Challenge arrangeres av Blå Pote Dyrehelse i samarbeid med Trondheim CaniX, Trondheim Trekk- og Brukshundklubb og Femundløpet.

Hver gang du fullfører en avstandsbasert treningsaktivitet sammen med din(e) hund(er) slik som snøreløping (CaniX), gåturer, sykkel, vogn eller svømming for den del, går du videre på kartet over din valgte distanse på Femundløpet. For lag vil alle deltakernes distanser slås sammen slik at alle bidrar til at dere fullfører. Ta kontakt med oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for å sette opp et lag.

Du/dere velger selv hvor lenge dere vil bruke på valgt distanse, inntil et halvt år. Viser det seg nødvendig kan målet du setter deg også endres underveis.

Alle fullførende deltakere er med i trekningen av gavepremier fra våre samarbeidspartnere (ved fullføring før 1/11-2020) og mottar et digitalt diplom. For en liten ekstra kostnad vil dere også motta en flott medalje etter at distansen er fullført.

Dette er det perfekte verktøyet for å opprettholde fokus og motivasjon enten du trener for et arrangement eller bare vil ha det moro mens du holder deg og din hund i form! Siden challengen er virtuell er den egnet for alle uavhengig av hvor i landet (og verden for den del) man bor.

Vi har opprettet en lukket Facebook gruppe der dere som deltar kan poste bilder fra aktiviteter og turer, dele deres progresjon og opplevelser med andre, spørre om råd og støtte og motivere hverandre. Vi som driver gruppa kommer også til å bruke gruppa til å dele nyttig informasjon, komme med tips til trening og utstyr ol, samt informere om tilbud fra våre samarbeidspartnere. Her blir det mye nyttig informasjon å få med seg. Gruppa finner du her.

Påmelding koster mellom €25 og €45 avhengig av om det bestilles medalje eller ikke.

Distansene finner dere her på CaniX Challenge sin side hos My Virtual Mission.

Kom direkte til hver enkelt distanse her:

Spørsmål kan rettes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Vi legger også opp til å sende ut en del informasjon, blant annet om tilbud fra samarbeidspartnere, på e-post. Dersom dere ønsker å motta disse e-postene må dere melde dere på vårt nyhetsbrev her.

Ønsker dere flere tips om fysisk trening av hund, skadeforebygging og andre temaer relatert til hundehelse anbefaler vi å også melde seg på Blå Pote Rehabilitering og Fysioterapi sitt nyhetsbrev her.

Gå solo eller start et lag og inviter andre til å bli med!

Til toppen

Spørsmål og Svar

Hvilke typer aktiviteter kan vi registrere?
Våre utfordringer skal gjennomføres med din(e) firbeinte venn(er). Utfordringene er i utgangspunktet tiltenkt snøreløping (CaniX), men all form for aktivitet med hunden(e) din(e) er godkjent. Det kan være gåturer, sykkel, vogn eller svømming for den del. Ved løstur/-trening er det naturlig å registrere distansen hundefører tilbakelegger. Det som er viktig for oss er at dere er aktiv sammen med hunden(e) deres. Aktivitetsformen er underordnet og er helt opp til deg selv.
Hvordan blir distansen beregnet for et lag?
På et lag legges alle distansene til alle deltakerne på laget sammen slik at utfordringen gjennomføres som en slags staffet.
Hvordan melder vi på et lag?
 1. Noen på laget må først registrere seg på den aktuelle distansen.
 2. Så sender der en e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. med lagnavn, et lagbilde og navnene på deltakerne på laget.
 3. Vi vil så registrere laget og legge til de deltakerne som har registrert seg.
 4. Deltakere som registrerer seg etter dette kan selv velge å bli med på laget.
Hva koster det å melde på et lag?
Det koster ingenting å melde på selve laget, men alle deltakerne må betale på lik linje med de som deltar alene. Hver enkelt deltaker i laget velger selv om de vil ha medalje eller ikke.
Er det noen aldersgrense?
Vi har ingen aldersgrense hverken for hund eller hundefører. Vi oppfordrer imidlertid alle til å vise forsiktighet i forhold til både distanse og intensitet/belastning for både unge hunder (<1,5 år) og mennesker. Når det gjelder hunder er alder og trening et stort tema som det ikke egner seg å belyse inngående her. Det er imidlertid slik at skjelettet i ryggen til hundene våre ikke er modent før ved omtrent 15 måneders alder og muskelatur gjerne enda senere. Hard trekking anbefales derfor ikke før 1,5 års alder, men man kan selvsagt begynne å øve med hunden før dette, fra ca 1 års alder, og gradvis forsiktig øke belastningen.
Hva betyr de forskjellige symbolene på kartet?
 • Den røde og delvis blå streken er selve løypen (den blå delen er den delen som er bak den fremste markøren i den aktuelle visningen)
 • De runde markørene med blå flagg er deltakere som deltar alene
 • De firkantede markørene med røde flagg er lag der flere deltakere deltar sammen
 • Den dråpeformede røde markøren viser hvor langt du burde kommet for å holde din valgte tidsramme for utfordringen
Hvordan endrer jeg tidsrammen for utfordringen?
 1. Inne på siden til utfordringen velger du "MISSION CONTROL" (knapp oppe og litt til høyre)
 2. Velg deretter "SET TIMEFRAME"
 3. På den siden du kommer til kan du under "TIMEFRAME" velge hvor mange uker du vil ha som mål om å fullføre utfordringen på
Denne tidsrammen kan endres flere ganger dersom forutsetningene endrer seg. Det er heller ikke farlig om du skulle gå over tiden så lenge du fullfører distansen innenfor 26 uker.

Til toppen

We have created an unique virtual challenge where you can complete a distance of the Femund Race with your dog!

CaniX Challenge offers virtual challenges based on the Femund Race's 3 distances F200, F450 and F650. The actual distances are 210km, 439km and 621km respectively and are open for registration for both individuals and teams who will participate in the biggest virtual fitness challenge of its kind!

CaniX Challenge is organized by Blå Pote Animal Health in collaboration with Trondheim CaniX, Trondheim Trekk- og Brukshundklubb and the Femund Race.

Each time you complete a distance-based exercise activity with your dog(s) such as canicross, walking, cycling, rig or swimming for that matter, you advance on the map of your chosen distance of the Femund Race. For teams, all participants' distances will be merged so that everyone contributes to your completion. Contact us at Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. to set up a team.

You decide for yourself which timeframe you want for the chosen distance, up to six months. If it proves necessary, the timeframe you set can also be changed along the way.

All completing participants are included in the drawing of prizes from our partners (upon completion before 1 / 11-2020) and receive a digital certificate. For a small extra cost you will also receive a awesome medal after the distance is completed.

This is the perfect tool to maintain focus and motivation whether you are training for an event or just want to have fun while keeping you and your dog in shape! Since the challenge is virtual, it is suitable for everyone regardless of where in the world you live.

We have created a closed Facebook group where you who participate can post photos from activities and trips, share your progression and experiences with others, ask for advice and support and motivate each other. We who run the group will also use the group to share useful information, provide tips for training and equipment, etc., as well as inform about offers from our partners. There will be a lot of useful information. The group can be found here.

Registration costs between € 25 and € 45 depending on whether or not a medal is ordered.

The distances can be found here on CaniX Challenge's page at My Virtual Mission.

Go directly to each distance here:

Questions can be directed to Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

We also plan to send out some information, including offers from partners, by email. If you would like to receive these emails, please sign up for our newsletter here.

Go solo or start a team and invite others to join!

To the top

Questions and Answers

What types of activities can we record?
Our challenges are to be completed with your four-legged friend(s). The challenges are mainly intended for canicross(CaniX), but you can register any activity with your dog(s). It could be walking, cycling, rig or swimming for that matter. When training with your dog off the leash, it is natural to record the distance the dog handler covers. What is important to us is that you are active with your dog(s). The type of activity is unimportant and entirely up to you.
How is the distance calculated for a team?
In a team, all the distances of all the participants in the team are added together so that the challenge is carried out as a kind of relay.
How do we sign up for a team?
 1. Someone in the team must first register for the distance in question.
 2. Then send an email to Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. with a team name, a team picture and the names of the participants in the team.
 3. We will then register the team and add the participants who have registered.
 4. Participants who register after this can choose to join the team.
How much does it cost to register a team?
It does not cost anything to register the team itself, but all participants must pay on a par with those who participate alone. Each participant in the team chooses whether or not they want a medal.
Is there any age limit?
We have no age limit for either dog or dog handler. However, we encourage everyone to exercise caution in terms of both distance and intensity for both young dogs (
What do the different symbols on the map mean?
 • The red and partly blue line is the course itself (the blue section is the section behind the leading marker in the current selection)
 • The circular markers with blue flags are participants who are participating alone
 • The square markers with red flags are teams where several participants are participating together
 • The drop-shaped red marker shows how far you should have come to keep your chosen timeframe for the challenge
How do I change the timeframe for the challenge?
 1. On the challenge website, select "MISSION CONTROL" (button at the top and slightly to the right)
 2. Then select "SET TIMEFRAME"
 3. On the page you now come to, you can choose under "TIMEFRAME" how many weeks you want to complete the challenge
This time frame can be changed several times if your circumstances change. It is also not a problem if you go over the timeframe as long as you complete the challenge within 26 weeks.

To the top


Utskrift